Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
 
Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (14/02/2020 07:43 PM)
Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 670/UBND-KSTT yêu cầu các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và Viễn thông Nghệ An (VNPT) về việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An.

Theo đó, để chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chủ trì, đầu mối về tổ chức triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và VNPT Nghệ An tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thử nghiệm vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để báo cáo UBND tỉnh theo định; trong quý I/2020, tham mưu UBND tỉnh Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và Quy chế vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; tham mưu lập kế hoạch và dự toán kinh phí thuê dịch vụ Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ngành, UBND cấp huyện rà soát, bổ sung, đăng ký cấp phát và hướng dẫn về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân tham gia vận hành, sử dụng Hệ thống đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ.

Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, nguồn nhân lực để phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Nghệ An triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh cho cơ quan, đơn vị mình theo đúng tiến độ đề ra. Cùng với đó, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát quy định hiện hành để thực hiện chuẩn hóa, quy phạm hóa chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn; thường xuyên cập nhật, rà soát chế độ báo cáo và báo cáo kết quả, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; phối hợp với VNPT Nghệ An trong việc khảo sát, thu thập cơ sở dữ liệu liên quan.

Tại Công văn này, UBND tỉnh giao VNPT Nghệ An phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thực hiện triển khai thí điểm hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (bao gồm khảo sát, thu thập, chuẩn hóa, thiết lập khởi tạo hệ thống, đào tạo, hướng dẫn sử dụng). Cụ thể là tổ chức triển khai thử nghiệm tại 43 cơ quan, đơn vị (gồm: 22 Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; 21 UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh), thời gian bắt đầu triển khai từ 20/02/2020, triển khai chạy thử, hoàn thành đưa vào vận hành chính thức trước 30/6/2020. Đồng thời, VNPT Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực để thu thập dữ liệu triển khai cài đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao cho các đơn vị vận hành thử nghiệm theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

N.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>