Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
UBND tỉnh yêu cầu khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính
 
UBND tỉnh yêu cầu khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính (12/09/2019 05:15 PM)

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6372/UBND-CN yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị về việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính (CCHC).

Công văn nêu rõ: Qua kết quả rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện CCHC thời gian gần đây, tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng một số Nghị quyết ban hành các chính sách, chất lượng thẩm định một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; chưa thực hiện tốt việc cải cách chế độ hội họp trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; vẫn còn nhiều Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả, chồng chéo về chức năng nhưng chưa được chú trọng rà soát, tinh giản...

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Năm Cải cách hành chính 2019; phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan rà soát, thống kê, tham mưu sắp xếp lại các Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả; tham mưu triển khai các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện chế độ hội họp tại các ngành, các cấp theo Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện đúng quy định: Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thực sự cần thiết; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự cuộc họp, trách nhiệm của các cơ quan bảo đảm, phục vụ cuộc họp; lồng ghép, kết hợp các cuộc họp có nội dung liên quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp; cải tiến, đơn giản hoá thủ tục trong tổ chức cuộc họp...

Sở Tư pháp tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy trình, tiến độ theo quy định, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng Nghị quyết về chính sách; nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Năm Cải cách hành chính 2019 tại Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

P.V (tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>