Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
 
 
Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
 
Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (20/07/2021 07:21 PM)

Tại Công văn số 4897/UBND-NN ngày 16/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Công văn số 446/LMHTX-VP ngày 13/7/2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Công văn 446/LMHTX-VP, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị UBND Nghệ An chỉ đạo và giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phù hợp với quy định của Nghị định số 45/2001/NĐ-CP và trình UBND tỉnh để ban hành.

Đồng thời, giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh trực tiếp quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại hằng năm Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã xây dựng, ban hành đồng bộ các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hoặc trình UBND tỉnh ban hành theo quy định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP và thực hiện đúng quy định về điều khoản chuyển tiếp tại Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

UBND tỉnh Nghệ An cấp đủ vốn điều lệ tối thiểu và hằng năm xem xét, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ nguồn chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương để hỗ trợ nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Trước đó, ngày 08/6/2021, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 351/KH - LMHTXVN hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; tư vấn và hỗ trợ cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành và các nội dung khác có liên quan. 

T.H (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>