Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tổ chức sơ kết việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020
 
Tổ chức sơ kết việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 (22/05/2020 04:53 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 248/KH-UBND ngày 14/5 Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTG ngày 13/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020.

Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 05 năm qua; những tồn tại hạn chế, nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong giai đoạn 2020 – 2025.

Trên cơ sở kết quả để tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tạo sức lan tỏa sâu rộng với khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong phong trào và tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

UBND tỉnh yêu cầu việc sơ kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức góp phần nâng cao chất lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phát triển sâu rộng vững chắc và hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Theo đó, các nội dung sơ kết gồm: Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; công tác phối hợp của lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg; tuyên truyền, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với đó, đánh giá khái quát kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các đơn vị, địa phương trên các phương diện: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, năng lực bảo vệ ANTT của các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn; công tác tổ chức, xây dựng, nhận rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT ở địa phương, đơn vị; việc gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, đơn vị…

Đồng thời, đánh giá nội dung, hình thức, phương pháp, kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở đơn vị, địa phương; đánh giá, rút ra những ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg giai đoạn 2020 – 2025.

UBND tỉnh yêu cầu việc sơ kết sẽ được tiến hành từ cơ sở (xã, phương, thị trấn đến huyện, thành phố, thị xã); các sở, ngành có liên quan. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, giai đoạn 2015 – 2020 trong phạm vi đơn vị mình bằng văn bản; lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để xây dựng báo cáo điển hình phục vụ tuyên truyền, thi đua khen thưởng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, phường, xã, thị trấn sơ kết từ cơ sở. Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương để có hình thức sơ kết phù hợp; lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để xây dựng báo cáo điển hình phục vụ tuyên truyền, thi đua khen thưởng… UBND cấp xã hoàn thành sơ kết trước ngày 19/6/2020; cấp huyện hoàn thành sơ kết trước ngày 19/7/2020; cấp tỉnh hoàn thành sơ kết xong trước ngày 19/8/2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg giai đoạn 2015 – 2020 trong tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 75 năm Ngày truyền thống CAND tại một số đơn vị, địa phương.

Phương Thúy (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>