Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
Triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An (08/10/2018 09:52 PM)

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 640/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung vào các nội dung: Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thủy lợi bằng hình thức tổ chức thông tin, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (nội dung này Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện); tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo thống nhất với Luật Thủy lợi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tham gia hoạt động thủy lợi (nội dung này do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan).

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh,  đồng thời xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai thi hành Luật; phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật Thủy lợi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Phan Quỳnh (tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>