Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
 
Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (23/07/2020 04:48 PM)

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4653/UBND-KSTT ngày 17/7 yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5438/VPCP-KSTT, ngày 06/7/2020 về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là cán bộ tư pháp, chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã triển khai theo quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. Chi tiết các bước thực hiện trên Hệ thống theo hướng dẫn tại chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia (tại địa chỉ quantri.dichvucong.gov.vn).

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng thiết bị chứng thư số được cấp cho UBND tỉnh hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền quản lý tài khoản quản trị chung của tỉnh (tài khoản quản trị cấp cao) để đăng ký tài khoản cơ quan nhà nước trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia và báo cáo Văn phòng Chính phủ để được cấp quyền quản trị này. Đồng thời, sử dụng tài khoản quản trị cấp cao bổ sung, phân quyền cho cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý tài khoản trên các phân hệ của Cổng Dịch vụ Công quốc gia bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; các dịch vụ công trực tuyến trong đó có dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành thị và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị để triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản,…). Trường hợp chưa đáp ứng các thiết bị chứng thư số của Lãnh đạo, công chức và cơ quan các cơ quan tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (UBND xã, phường, thị trấn; Phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố), gửi văn bản cho Ban Cơ yếu Chính phủ (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) để được cung cấp đáp ứng nhiệm vụ, công việc được giao.

P.V (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>