Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên
 
Tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (10/09/2019 04:24 PM)

Đó là mục tiêu được đưa ra tại Kế hoạch số 520/KH-UBND thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh ban hành ngày 26/8.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống có văn hóa; xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, thân thiện, góp phần quan trọng trong việc xây dựng con người Nghệ An: Yêu nước, nhân ái, trung thực, nghĩa tình, trách nhiệm, cần cù, sáng tạo.

UBND tỉnh đề ra mục tiêu, trong giai đoạn 2019 – 2020, 100% các cơ sở giáo dục xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2919 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Hằng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng…

Trong giai đoạn 2021 – 2025, 100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong trường học phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường; 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng…

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra các giải pháp: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng sử trong trường học cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền về xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử, văn hóa học đường, ứng xử văn hóa giành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam, của quê hương Nghệ An, nêu gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử… thông qua việc mở các chuyên trang, chuyên mục định kỳ trên các cơ quan thông tin đại chúng, website của ngành. Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, kỹ năng sống, các buổi chào cờ.

Dựa trên đặc điểm của đơn vị và Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Quy tắc ứng xử để thực hiện tại đơn vị. Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử; công khai Bộ quy tắc ứng xử. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người có trách nhiệm người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên…

Trên cơ sở nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo quy định tại Đề án của Chính phủ và Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, các cơ sở giáo dục bổ sung hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, giáo viên và học sinh phù hợp với từng cấp học; thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua đổi mới phương pháp dạy học lồng ghép nội dung, cách thức ứng xử trong các môn học; đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử; phát huy vai trò của Đoàn, Hội, Đội…

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và giáo dục văn hóa ứng xử; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng văn hóa ứng xử. Trong đó, nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả; xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, nâng cao năng lực ứng xử và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa cho cán bộ, nhà giáo và nhân viên trường học…

Gia đình có trách nhiệm chính trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh sinh viên; phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng nếp sống văn hóa mỗi gia đình… Chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương; có trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn tạo điều kiện xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học…

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UB MTTQ và đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>