Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
 
Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (11/01/2019 04:51 PM)

Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Việc thực hiện kế hoạch này là nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Quá trình thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng phải chú trọng lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị tham mưu, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an có liên quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức về công tác tái hòa nhập cộng đồng nói chung, nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg nói riêng bằng nhiều hình thức, với nội dung phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp nhận, theo dõi, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về địa phương tái hòa nhập cộng đồng để họ chấp hành tốt pháp luật, các nghĩa vụ công dân; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa ngành chức năng và các địa phương trong thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, nhất là trong công tác hướng dẫn các thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân.

Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; tham mưu bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Để thực hiện tốt các nội dung, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP theo Kế hoạch số 238/KH-UBND-NC ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh gắn với Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020 của UBND tỉnh. Công an tỉnh kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, nhất là các cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp…

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 33 và kế hoạch này; thẩm định các văn bản triển khai, sơ kết, tổng kết; phối hợp tham mưu làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND tỉnh giao Sở TT&TT, LĐTB&XH, Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính… và các sở, ngành có liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm công tác tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề, giải quyết việc làm; chú trọng làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm ngay từ cơ sở…

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>