Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan và bà Nguyễn Thị Nghiệm là khiếu nại sai
 
Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan và bà Nguyễn Thị Nghiệm là khiếu nại sai (29/08/2019 07:31 AM)

Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan, trú tại khối 2, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (lần 2); Quyết định số 3293/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nghiệm, trú tại khối 2, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (lần 2).

Bà Nguyễn Thị Lan khiếu nại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND thành phố Vinh về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, trong đó UBND thành phố Vinh xác định mức thu tiền sử dụng đất là 50% đối với diện tích đất 64,95 m2 đã cơi nới để sử dụng trước ngày 15/10/1993 là không đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Lan yêu cầu UBND thành phố Vinh phải khấu trừ 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 64,95m2.

Bà Nguyễn Thị Nghiệm khiếu nại Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND thành phố Vinh về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, trong đó UBND thành phố Vinh xác định mức thu tiền sử dụng đất là 50% đối với diện tích đất 39,15m2 đã cơi nới để sử dụng trước ngày 15/10/1993 là không đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Nghiệm yêu cầu UBND thành phố Vinh phải khấu trừ 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 39,15m2.

Khiếu nại lần đầu của bà Lan và bà Nghiệm đã được UBND thành  phố Vinh giải quyết. Theo đó, ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã có Quyết định số 7833/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan và Quyết định số 7834/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nghiệm; nội dung khiếu nại của hai bà là không đúng quy định là khiếu nại sai. Bởi vì, phần diện tích của bà Lan và bà Nghiệm yêu cầu phải khấu trừ 100% tiền sử dụng đất không có chứng cứ để chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất hoặc được quyền sử dụng đất hợp pháp đối với diện tích 64,95m2 của bà Lan và diện tích đất 39,15m2 của bà Nghiệm.

Tuy nhiên, không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND thành phố Vinh, các công dân tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh. UBND tỉnh giao Sở TN&MT thành lập Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của công dân. Tổ công tác đã làm việc trực tiếp với người khiếu nại; kiểm tra, xác minh về hồ sơ, tài liệu thanh lý, hóa giá Nhà tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An cho bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Nghiệm; hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ; kiểm tra, xác minh về quy hoạch chia lô đất ở tại khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An; kiểm tra, xác minh về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để giải quyết nhà ở tập thể đối với hộ bà Lan, hộ bà Nghiệm; kiểm tra hiện trạng sử dụng. Ngày 05/8/2019, Sở TN&MT đã báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan và bà Nguyễn Thị Nghiệm tại Báo cáo số 4267/BC-STNMT.

Ngày 06/6/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng (được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đối thoại tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 24/4/2019) đã chủ trì đối thoại, có đại diện các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Ban Tiếp công dân, UBND thành phố Vinh, UBND phường Quán Bàu và người khiếu nại. Chủ trì và các thành viên tham gia buổi đối thoại đồng ý với kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Nghiệm là khiếu nại sai, không có căn cứ để giải quyết.

Việc bà Nguyễn Thị Lan khiếu nại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND thành phố Vinh và bà Nguyễn Thị Nghiệm khiếu nại Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND thành phố Vinh là không đúng quy định là khiếu nại sai. Bởi vì, theo hồ sơ thanh lý, hóa giá tài sản do bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Nghiệm cung cấp thì Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An không thanh lý, hóa giá nhà ở gắn với đất ở nên không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 nên UBND thành phố Vinh đã thực hiện thủ tục giao đất ở theo quy định tại Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Do đó, việc mua tài sản gắn với đất của các hộ gia đình, cá nhân không được xác định là gắn liền với đất ở.

Bản đồ đo đạc năm 1993 và đo đạc năm 2001 không phản ánh diện tích đất cụ thể mà hộ bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Nghiệm đang sử dụng (bản đồ phản ánh đất của Công ty Công nghệ phẩm). Khu đất tập thể Công ty Công nghệ phẩm Nghệ An (trước đó là khu tập thể Trạm bán buôn Công nghệ phẩm hay còn gọi là Tổng kho Công nghệ phẩm) do nhà nước giao cho Công ty Công nghệ phẩm quản lý, sử dụng. Ngày 13/7/2009, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 266/QĐ-UBND.ĐC thu hồi khu đất để thực hiện quy hoạch chia lô đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tập thể (vị trí, ranh giới khu đất thu hồi chính là khu đất khu tập thể Công ty Công nghệ phẩm). UBND thành phố Vinh đã thực hiện việc quy hoạch và tái định cư tại chỗ cho các hộ gia đình, cá nhân mua thanh lý, hóa giá nhà ở tập thể theo hình thức giải quyết các khu tập thể cũ theo Đề án giải quyết khu tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007. Theo xác nhận của UBND phường Quán Bàu, UBND thành phố Vinh và hồ sơ thanh lý, hóa giá thì bà Nguyễn Thị Lan đã cơi nới thêm diện tích 64,95m2 đất, bà Nghiệm đã cơi nới thêm diện tích 39,15m2 đất để sử dụng trước ngày 15/10/1993 nên không được khấu trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An và phù hợp với việc giải quyết nhà ở tập thể theo Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh. Do đó, trường hợp mà bà Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Nghiệm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 7833/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Lan; Quyết định 7834/QĐ-UBND giải quyết quyết lần đầu đối với khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nghiệm là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, tại Quyết định 3292/QĐ-UBND và Quyết định 3293/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/8/2019, UBND tỉnh quyết định công nhận và giữ nguyên Quyết định số 7833/QĐ-UBND; Quyết định 7834/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Vinh về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Nguyễn Thị Lan và bà Nguyễn Thị Nghiệm.

Nếu không đồng ý với các Quyết định giải quyết khiếu nại này, bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Nghiệm có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Phan Quỳnh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>