Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
 
Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (26/12/2018 10:47 AM)

Ngày 21/12, UBND ban hành Công văn số 9746/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục trà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc 131 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết hoặc đã cung cấp thông tin trả lời cho cử tri.

Các sở, ban, ngành, địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan có kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm đối với 25 ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề không liên quan hoặc ít liên quan đến kinh phí và những vấn đề cử tri bức xúc, kéo dài trong khả năng của tỉnh. Đối với những công trình, dự án có vốn đầu tư lớn, hiện nay chưa cân đối, cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan, tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh, Tỉnh ủy hoặc kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, đồng thời địa phương cần chủ động sắp xếp, bố trí nguồn vốn ngân sách cấp mình để triển khai thực hiện các công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên.

Đối với các kiến nghị cần có thời gian dài mới có thể giải quyết dứt điểm, cần nêu rõ lộ trình và dự kiến thời điểm sẽ giải quyết xong để đại biểu HĐND tỉnh và cử tri có cơ sở để theo dõi, giám sát. Đối với những kiến nghị của cử tri mà việc giải quyết liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương mà UBND tỉnh đã có báo cáo, kiến nghị; đề nghị các sở, ngành chức năng thường xuyên theo dõi kết quả, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Trung ương sớm quan tâm, giải quyết hoặc có ý kiến chỉ đạo.

Tại công văn này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy định việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

H.B (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>