Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định 08 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
 
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định 08 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (06/05/2020 11:07 AM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 229/KH-UBND ngày 29/4 yêu cầu triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (Nghị định 08) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện Nghị định 08 phải xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị trong việc triển khai Nghị định này; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định; rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An; rà soát, công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại; xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng; rà soát, phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương phù hợp với tiêu chí được quy định trong Nghị định 08.

Cùng với đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại; chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các Văn phòng Thừa phát lại trong việc ra quyết định thi hành án và các việc có liên quan; theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định;…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định 08 theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định 08 trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc phối hợp trong thi hành án giữa các Chi cục Thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại; chỉ đạo và hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã chuyển giao giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này và hướng dẫn Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chuyển giao giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Nghị định 08 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành mình; chủ trì và phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương ban hành kế hoạch và triển khai thi hành Nghị định tại địa phương mình; chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại trong việc tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự; phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại trong việc xác minh, cung cấp thông tin điều kiện thi hành án theo quy định.

 

H.B (tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>