Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 
Triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh (23/04/2020 03:07 PM)

Ngày 20/3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện kế hoạch phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự trong lực lượng Quân đội nhân dân.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên tuyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong ngành mình. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên tuyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho các hội viên và quần chúng nhân dân.

Cũng tại Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để kịp thời báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>