Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
(25/09/2020 02:50 PM)
Tại Văn bản số 6198/UBND-NN ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Công điện khẩn số 6153/CĐ-BNN-TY ngày 8/9/2020 của Bộ NN&PTNT về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng.
(24/09/2020 11:10 AM)
Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 10/8 về thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới (Chỉ thị số 24).
(24/09/2020 09:04 AM)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 524/KH-UBND ngày 11/9 về Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.
(23/09/2020 03:26 PM)
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5234/UBND-KT ngày 7/8 gửi các Sở: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc rà soát, báo cáo thực trạng, tình hình hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
(23/09/2020 03:01 PM)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 448/KH-UBND ngày 10/8 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Nghị quyết số 39).
(23/09/2020 01:57 PM)
Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch 456/KH-UBND, ngày 11/8 về việc thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An.
(23/09/2020 10:42 AM)
Tại Công văn số 5567/UBND-NC ngày 19/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác khen thưởng theo Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT ngày 7/8/2020 của Ban TĐKT Trung ương về việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.
(23/09/2020 10:27 AM)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần và nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước (Kết luận số 77).
(21/09/2020 04:40 PM)
Ngày 18/9, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.
(21/09/2020 02:55 PM)
Tại Công văn 5385/UBND-NN ngày 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị 5277/CT-BNN-YT ngày 7/8/2020 của Bộ NN&PTNT về phòng, chống bệnh Dại ở động vật.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>