Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử (02/05/2018 09:43 AM)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

1. Cổng thông tin điện tử Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An và Ngân hàng nhà nước theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Cổng thông tin điện tử Nghệ An có chức năng giúp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND tỉnh quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử Nghệ An, hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

3. Cổng thông tin điện tử Nghệ An có Trụ sở làm việc trong khuôn viên Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Quản lý, quản trị và vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử Nghệ An:

1.1. Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để Cổng thông tin điện tử hoạt động ổn định 24/24h hàng ngày trên mạng Internet. Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch bảo đảm cơ sở hạ tầng, biện pháp kỹ thuật, công nghệ cho vận hành hệ thống; các giải pháp duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, mở rộng hệ thống để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử; đáp ứng yêu cầu giao tiếp điện tử và khai thác thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

1.2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, triển khai các dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trực tuyến cấp 1,2,3,4 theo quy định của pháp luật.

1.3. Chủ trì nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc gia để đảo bảm bí mật, an toàn, an ninh hệ thống thông tin Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các hoạt động nâng cao năng lực phục vụ Cổng thông tin điện tử.

1.4. Tổ chức, thu thập, biên tập, xử lý, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các thông tin chính thống về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, các cấp, các ngành ở địa phương theo quy định của pháp luật.

1.5. Quản lý công tác tiếp nhận và xử lý các thông tin, dữ liệu của các đơn vị cung cấp cho Cổng thông tin điện tử. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật thông tin, dữ liệu.

1.6. Tổ chức biên tập, dịch các tin bài, dữ liệu được phép công bố về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh sang tiếng nước ngoài (tiếng Anh) để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

1.7. Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý và trả lời theo quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức các cuộc trao đổi, giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử.

1.8. Tích hợp và quản lý các thông tin, dữ liệu được phép công bố của tỉnh, các cấp, các ngành ở địa phương để phục vụ độc giả tìm hiểu, khai thác. Phối hợp tổ chức kết nối, tích hợp và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước được cập nhật lên Cổng thông tin điện tử.

2. Quảng lý, quản trị và vận hành hệ thống Thư điện tử:

2.1. Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để hệ thống Thư điện tử công vụ Nghệ An hoạt động ổn định 24/24 hàng ngày trên mạng Internet.

2.2. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch bảo đảm cơ sở hạ tầng, biện pháp kỹ thuật, công nghệ vận hành hệ thống; các giải pháp duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, mở rộng hệ thống để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hệ thống Thư điện tử công vụ Nghệ An phục vụ cán bộ của các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn và đảm ảo an toàn an ninh thông tin.

3. Quản lý, quản trị, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An:

3.1. Chịu trách nhiệm quản lý chung Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An và hệ thống một cửa điện tử liên thông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đường truyền kết nối thông suốt phục vụ tốt viện vận hành hệ thống hoạt đọng ổn định 24h/24h hàng ngày trên mạng Internet.

3.2. Tham mưu kế hoạch chỉnh sửa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, hệ thống đảm bảo tính ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3.3. Tổ chức tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử về các hoạt động và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống.

3.4. Tổng hợp, các vướng mắc liên quan đến hệ thống và các đề nghị nâng cấp. sửa đổi hệ thống, báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

3.5. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống và hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác triển khai, nhân rộng hệ thống cho cac cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3.6. Cổng thông tin điện tử Nghệ An phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ để quản trị, vận hành hệ thống; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân trong quá trình tương tác, sử dụng hệ thống kịp thời; phối hợp với các đơn vị rà soát, cập nhật, cấu hình các thủ tục hành chính công trên hệ thống; đinh kỳ trích xuất dữ liệu và lưu trữ dữ liệu về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị; báo cáo, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, nâng cấp mở rộng để hệ thống hoạt động hiệu quả.

4. Xây dựng các chương trình, kê hoạch, dự án, đề án có liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Thư điện tử công vụ, Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An trình Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được cấp chính quyền phê duyệt. Tham gia nghiên cứu và triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Thư điện tử công vụ, Cổng dịch vụ công trực tuyến.

5. Hàng tháng, quý tham mưu báo cáo kêt quả hoạt động của của Cổng thông tin điện tử, Thư điện tử công vụ, Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh theo quy định.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu ( quảng cáo, tập huấn, hội nghị trực tuyến…) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

7. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản trheo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Ban Giám đốc


 

Họ và tên:

Lê Văn Tân

Chức vụ:

Giám đốc

ĐTCQ:

02383.557565

ĐTDĐ:

0982067733

Email:

tanlv@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Lê Thị Hương Thủy

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238.8646677

ĐTDĐ:

0982395456

Email:

thuylth@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Đình Mỹ

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238.8636677

ĐTDĐ:

0978440217

Email:

mynd@ubnd.nghean.gov.vn


2. Phòng Biên tập, xử lý thông tin và tích hợp dữ liệu

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Bắc

Chức vụ:

Phó phòng

ĐTCQ:

02383.591686

ĐTDĐ:

0979188492

Email:

bacnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Phan Thị Quỳnh

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383.591686

ĐTDĐ:

0977696015

Email:

quynhpt@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Chu Thị Phương Thúy

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383.591686

ĐTDĐ:

01686334522

Email:

thuyctp@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383.591686

ĐTDĐ:

01644798088

Email:

oanhntk@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Hồ Thị Thương Huyền

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383.512668

ĐTDĐ:

01668628268

Email:

huyenhtt@ubnd.nghean.gov.vn

 

3. Phòng Quản trị hệ thống và an ninh thông tin

 

Họ và tên:

Phạm Thị Thu Huyền

Chức vụ:

Phó phòng

ĐTCQ:

02383.561999

ĐTDĐ:

0947.211.789

Email:

huyenptt@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Trọng Dũng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383.561999

ĐTDĐ:

0985459459

Email:

dungnt@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Vũ Đức Chính

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383.561999

ĐTDĐ:

0904822079

Email:

chinhvd@ubnd.nghean.gov.vn

 

4. Phòng Hành chính tổng hợp

 

Họ và tên:

Tạ Phương Thanh

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383.512668

ĐTDĐ:

0919287676

Email:

thanhtp@ubnd.nghean.gov.vn

 

Họ và tên:

Phạm Thị Lê

Chức vụ:

Kế toán

ĐTCQ:

02383.512668

ĐTDĐ:

0975518189

Email:

lept@ubnd.nghean.gov.vn

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: