Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Đoàn kết – kỷ cương – đổi mới – hiệu lực (21/05/2020 01:32 PM)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tham mưu

Là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp cho UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, trong thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo cơ quan, cán bộ, đảng viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, tập trung tham mưu cho UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, thực hiện mô hình một cửa liên thông, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, tham mưu tổ chức gặp mặt, đối thoại để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; chỉ đạo điểm các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính... Do vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện rõ qua từng năm, năm 2018, 2019 liên tục đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến; công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ gắn với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn kịp thời tổng hợp thông tin, tham mưu chuẩn bị các báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Lãnh đạo UBND tỉnh và thông tin cho nhân dân theo quy định của pháp luật; tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND tỉnh; bảo đảm các điều kiện hoạt động của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và các tổ chức liên quan theo quy định; xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ tham mưu phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Năm 2019, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,08 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,...

Đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết: Với tinh thần trách nhiệm, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu có trọng tâm, trọng điểm và sát với tình hình thực tiễn phát triển của tỉnh. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các văn bản đã ban hành, nhất là các quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh, các thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc với các cấp, các ngành; tham mưu, phục vụ tốt các kỳ họp của UBND tỉnh, các phiên họp của Lãnh đạo UBND tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; chú trọng lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt quy định về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã chú trọng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chính trị; tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Đảng bộ Văn phòng. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để đề ra các giải pháp lãnh đạo công tác tư tưởng, nhất là trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII). Cán bộ, đảng viên công chức, viên chức luôn đoàn kết, cộng sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Đảng ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập các chuyên đề và đăng ký làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nghiêm túc, chất lượng. Đảng ủy đã đề ra và chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục và xử lý những hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết TW4 (khóa XII) và các vấn đề phát sinh gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị kịp thời, hiệu quả tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện các nội dung của Nghị quyết TW4 (khóa XII).

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của cơ quan; tiếp tục chỉ đạo chuyên môn rà soát lại chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ Văn phòng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện việc quy hoạch, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, nhận xét, đánh giá cán bộ đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Nhiệm kỳ qua, Văn phòng đã thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chuyên môn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên luôn được coi trọng và quan tâm, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã cử 238 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước và bồi dưỡng khác.

Đảng uỷ đã lãnh đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Công tác phát triển đảng được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 09 đảng viên mới, giới thiệu 09 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, chuyển đảng chính thức cho 06 đảng viên dự bị.

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình quy định. Hàng năm, Đảng bộ tổ chức tổng kết công tác Đảng và công tác chuyên môn để đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức; bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua đảm bảo công khai, dân chủ. Trong nhiệm kỳ, 03/05 năm, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 203 lượt cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 252 lượt hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 03 cá nhân xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và 01 cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; 08 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 124 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 tập thể và 08 cá nhân được tặng thưởng huân chương.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - hiệu lực”, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ý thức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 - 2025...

“Đổi mới phương pháp điều hành, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu, đề cao trách nhiệm phục vụ tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp vì sự phát triển của tỉnh. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc chuyên môn. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Lãnh đạo thực hiện giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đây là những khâu đột phá được xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 để góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra.” – Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Đào Quang Thiền nhấn mạnh.

Kim Oanh
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: