Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao
 
Thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (05/08/2020 04:43 PM)

Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh đạt 100%, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Các dự án trọng điểm được lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt (trong ảnh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tiến độ thực hiện các khu tái định cư thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam )

Cụ thể, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc với quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản (trường hợp cần thiết, báo cáo trực tiếp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách) về tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và các đề xuất liên quan để được xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 3840/UBND-KT ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh, trong đó phải đặc biệt lưu ý thực hiện đúng, kịp thời các nội dung theo các mốc thời gian đã quy định. Người đứng đầu ngành, địa phương, đơn vị phải thực hiện kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư (đặc biệt là đối với các dự án bị Trung ương thu hồi hoặc điều chuyển vốn).

Các cơ quan, địa phương chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng công trình, dự án để kịp thời có phương án điều chuyển theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư (đặc biệt lưu ý các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương).

Từ ngày 16/8/2020, thực hiện và đề xuất cắt giảm, điều chuyển các dự án không giải ngân hết số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020. Từ ngày 01/9/2020, thực hiện và đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sang các dự án có nhu cầu đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 60% kế hoạch giao.

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và giải ngân các công trình, dự án được giao

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu UBND tỉnh (hoặc tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền) xem xét điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đã giao cho các dự án có tiến độ giải ngân chậm theo quy định, tránh tình trạng bị thu hồi, điều chuyển vốn sang địa phương khác (đối với nguồn vốn trung ương). Định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Nghệ An báo cáo UBND tỉnh và Bộ KH&ĐT kết quả giải ngân chi tiết các công trình, dự án.

Sở Tài chính chủ động sắp xếp, cân đối vốn đảm bảo đủ nguồn nhập Tabmis cho các công trình, dự án; không để việc nhập Tabmis chậm làm ảnh hưởng đến việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư; tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán; hướng dẫn các chủ đầu tư, hoặc đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

Định kỳ hàng tháng, Sở Tài chính tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán, báo cáo UBND tỉnh; tổ chức công bố, công khai những đơn vị tồn đọng quyết toán trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính. Định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh biện pháp xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An tập trung tổ chức thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân vốn; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân. Cùng với đó, theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án để xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán vốn; thường xuyên rà soát các chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi kinh phí sau phê duyệt quyết toán. Định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả giải ngân chi tiết.

Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.           

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thành lập Tổ công tác để chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và giải ngân các công trình, dự án được giao quản lý (nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành, tất toán tài khoản dự án), bảo đảm tiến độ giải ngân cho các dự án, báo cáo tiến độ trước ngày 15 hàng tháng.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) căn cứ danh sách báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện tốt kế hoạch giải ngân và không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo để không xem xét đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan; đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, bị Trung ương thu hồi hoặc điều chuyển vốn, thì cần xem xét, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Các chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm. Đồng thời, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biên pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn…

Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, các chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; chỉ đạo cập nhật số liệu khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân kế hoạch vốn của các dự án do đơn vị quản lý vào Hệ thống quản lý đầu tư công. Đồng thời, đôn đốc và có biện pháp thu hồi hiệu quả kinh phí do giá trị được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhỏ hơn giá trị đã thanh toán đối với nhà thầu liên quan.

UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được giao.

PQ (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>