Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
 
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (04/08/2020 04:38 PM)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 31/7, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính thực hiện.

Quy chế được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính quy định.

Nguyên tắc thực hiện: Chủ đầu tư đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Tài chính thực hiện, thực hiện nộp chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vào tài khoản của Văn phòng Sở Tài chính theo đúng quy định. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy chế này.

Mức thu chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước thực hiện được xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng  vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể, chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán; chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn; chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán…

Mức chi cho các bộ phận liên quan đến công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể: Chi 50% trên mức thu cho bộ phận trực tiếp thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; chi 40% trên mức thu cho các phòng, đơn vị, bộ phận thuộc Sở Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với bộ phận thẩm tra trong công tác quản lý, kiểm tra, rà soát phục vụ công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (mức cụ thể do Giám đốc Sở Tài chính quyết định và thực hiện theo quy định hiện hành); chi 10% trên mức thu cho công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Việc thanh, quyết toán thực hiện theo Điểm d, Khoản 2, Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phương Thúy (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>