Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
 
Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (29/05/2020 09:11 PM)

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3224/UBND-KSTT ngày 27/5 yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan về việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, ngày 16/5/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3847/VPCP-KSTT chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp; kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tham gia góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến;

Đồng thời,  UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, đơn vị vào việc đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản và văn bản đang có hiệu lực thi hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các sở, ban ngành, cơ quan, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều đơn vị.

Tại văn bản này, UBND tỉnh còn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện kịp thời chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3096/UBND-KT ngày 21/5/2020 và là đầu mối theo dõi, đôn đốc, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đề ra mục tiêu:

- Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020); đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

N.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>