Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý di tích
 
Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý di tích (06/08/2020 06:26 PM)

Là nguyên tắc được quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy chế quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di tích) đã được xếp hạng và công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên thuộc danh mục kiểm kê di tích (sau đây gọi là di tích thuộc danh mục kiểm kê) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An.

Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước và tỉnh Nghệ An có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong lĩnh vực quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn. Các cấp, ngành, địa phương, tổ chức được phân công hoặc ủy quyền quản lý di tích phải chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Phân cấp quản lý nhà nước đối với các di tích

Theo đó, UBND tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với toàn bộ di tích trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về di tích trên địa bàn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. UBND cấp huyện phân công UBND cấp xã thực hiện quản lý di tích trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng cụ thể của mỗi địa phương và thẩm quyền của cấp xã theo quy định của pháp luật. Đối với các di tích liên quan các cơ quan, đơn vị, ngành đóng trên địa bàn thì giao các cơ quan, đơn vị, ngành trực tiếp quản lý.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp quản lý các di tích gồm: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên; Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu; Di tích quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các di tích khác khi được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý. Tỉnh đoàn trực tiếp quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Sở Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý Di tích lịch sử Quốc gia Kênh nhà Lê. Sở LĐTB&XH trực tiếp quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt Lào (huyện Anh Sơn),

Đối với các di tích nằm trong địa phận các cơ quan, đơn vị, ngành đóng trên địa bàn, UBND tỉnh giao: Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp quản lý Di tích lịch sử quốc gia Nhà máy điện Vinh; Cụm di tích lịch sử ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm quê hiện nằm trong trụ sở các cơ quan, ban, ngành, công ty gồm Sở Tài chính, Sở Công thương, Bảo tàng Quân khu 4, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Cục quản lý đường bộ II, Công ty Cổ phần công viên Trung Long thì giao cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

UBND cấp huyện là cơ quan trực tiếp quản lý các di tích trên địa bàn trừ các di tích đã được giao cho các sở, ban, ngành quản lý trực tiếp. Căn cứ danh mục kiểm kê di tích danh thắng trên địa bàn, UBND cấp huyện phân công cho UBND cấp xã quản lý theo chức năng nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Ban/Tổ quản lý trực tiếp di tích. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý di tích theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên toàn tỉnh; giải quyết hoặc tham mưu xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích; khen thưởng và xử lý vi phạm về di tích theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn Ban quản lý Di tích do sở, ban, ngành cấp tỉnh quản lý, UBND cấp huyện: tổ chức đón bằng xếp hạng, xây dựng nội quy, nội dung bảng giới thiệu giá trị di tích; chuyên môn nghiệp vụ đối với các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tu sửa cấp thiết di tích và các dự án tu bổ di tích thuộc cấp huyện quản lý sau khi được phê duyệt.

UBND huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý nhà nước đối với di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn theo phân công quản lý, đảm bảo quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và tỉnh Nghệ An về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan chức năng chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

UBND cấp xã tổ chức quản lý, giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn theo sự phân công của UBND cấp huyện; tiếp nhận khai báo về di tích, đề xuất kiểm kê, xếp hạng di tích lên cơ quan có thẩm quyền; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo liên quan đến di tích theo thẩm quyền.

Các Ban/Tổ quản lý trực tiếp di tích xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý, bảo vệ, phát huy toàn bộ giá trị vật thể và phi vật thể của di tích, kiểm tra và định kỳ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và hiện trạng di tích.

Định kỳ 5 năm, rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích

Tại quy chế này, UBND tỉnh cũng quy định rõ công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích bao gồm các nhiệm vụ: Kiểm kê di tích; Xếp hạng di tích và đón bằng xếp hạng di tích; Quản lý mặt bằng và không gian di tích; Quản lý hiện vật thuộc di tích; Quản lý hoạt động phát huy giá trị di tích; Quản lý, sử dụng nguồn thu của di tích.

Trong đó, di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh phải được kiểm kê, lập hồ sơ theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện tổ chức thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố hoặc điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích. Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động; định kỳ 5 năm thực hiện rà soát và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm kê khai bổ sung các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn chưa có danh mục kiểm kê di tích hoặc các di tích thuộc Danh mục kiểm kê di tích, qua giám định khoa học chứng minh không còn khả năng phục hồi, báo cáo UBND cấp huyện lập danh sách gửi Sở VHTT để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quy định công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, điều chỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích; Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích; Chuẩn bị và thực hiện thi công tu bổ di tích; Nghiệm thu, bàn giao dự án tu bổ di tích; Nghiệm thu, bàn giao dự án tu bổ di tích, tu sửa cấp thiết di tích; Cải tạo, xây dựng công trình liên quan đến di tích; Quản lý bảo vệ đối với các di tích khảo cổ học.

Để thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, xã tổ chức phổ biến Quy chế này, định kỳ 05 năm sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung tại Quy chế; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích được giao quản lý.

Các cơ quan, đơn vị tham gia quản lý di tích có trách nhiệm kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện chế độ báo cáo, thông tin thường xuyên, kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; chủ động phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn bảo đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và tỉnh Nghệ An có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020, thay thế Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 1/4/2011 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND.VX ngày 3/4/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

T.H (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>